http://www.cispobiedziska.ecom.net.pl/
CiS Pobiedziska LOGO kwadrat

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W GMINIE POBIEDZISKA

 

Centrum Integracji Społecznej w Gminie Pobiedziska przy Stowarzyszeniu Patent w Pobiedziskach powstało w 2013 roku, a jego głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które z różnych przyczyn mają trudności na obecnym rynku pracy.


Uczestnik Centrum rozpoczyna swoje zajęcia w momencie podpisania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, nazywanego w skrócie IPZS. Każdy z Uczestników przystępując do programu kierowany jest na odpowiedni dla siebie warsztat zawodowy.

Centrum dysponuje trzema warsztatami zawodowymi:

- warsztat ogrodniczo-porządkowy

- warsztat budowlany,

- warsztat opieki nad osobą zależną.

W ramach zajęć każdy z Uczestników zdobywa podstawową wiedzę z zakresu warsztatu na który został skierowany, zaznajamia się z narzedziami rynku pracy, uczy się tworzyć  dokumenty aplikacyjne, poznaje przebieg rozmów kwalifikacyjnych, zdobywa wiedzę na temat spółdzielni socjalnych, etyki pracownika ma również możliwość odbycia kursu komuterowego, gdzie zdobywa podstawową wiedzę na temat obsługi komputera, programów biurowych, obsługi Internetu.

Udział w programie trwa 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowego- składkowego. Co miesiąc każdy z Uczestników otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, za 100% frekwencję na zajęciach, naliczaną na podstawie miesięcznych list obecności. Za każdą nieobecność wypłacana kwota jest odpowiednio umniejszana.

Program Centrum Integracji Społecznej w gminie Pobiedziska realizowany jest przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Poniedziałki to zajęcia edukacyjne, w skład której wchodzą: podstawy przedsiębiorczości, metody aktywnego poszukiwania pracy, etyka w pracy, zajęcia integracyjne, warsztaty psychologiczne oraz warsztaty motywacyjne i nauki planowania życia.

Zajęcia warsztatowe są realizowane pod okiem Instruktora warsztatu od wtorku do piątku.

Centrum Integracji Społecznej w gminie Pobiedziska ma na celu praktyczną naukę zawodu, by jak najlepiej przygotować każdego z Uczestników do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy, bądź do założenia własnego przedsiębiorstwa w postaci spółdzielni socjalnej.

Dodatkowo każdy w CIS znajdzie wsparcie doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz prawnika.